Đưa ra hình thức tự kỷ luật bản thân để thực hiện 5 công việc đó mỗi ngày. (làm trước mấy giờ, nếu ko làm thì tự kỷ luật gì?