Xác định 1 cái cây, 1 mục tiêu quan trọng mà bạn quyết tâm phải đạt được?